Algemene voorwaarden Visualsoft, gevestigd te Den HelderI. Toepasselijkheid.

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst en rechtsbetrekking van Visualsoft, hierna te noemen Visualsoft, met elke afnemer en de daaruit voortvloeiende diensten, leveringen en verkopen. Deze voorwaarden zijn onder meer door de afnemer aanvaard zodra afnemer inlogt in het systeem van Visualsoft.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

II Aanbiedingen / wijzigingen

2.1 Visualsoft is gerechtigd haar prijzen, diensten en leveringen, zomede deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gaan in één maand nadat zij zijn aangekondigd

-         per e-mail;

-         op de webpagina’s van Visualsoft

Indien de afnemer het met de wijzigingen niet eens is, is deze, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen met een opzegtermijn van 14 dagen tegen de eerste van elke kalendermaand volgend op die waarin opzegging plaatsvindt. Opzegging vindt plaats dmv email waarop u van ons een bevestiging ontvangt.

 Voor domeienregistraties geld geen abonnementgeld doch slecht een registratie vergoeding.III Prijzen / betaling
3.1 Betaling van de overeengekomen vergoeding voor een abonnement is bij vooruitbetaling verschuldigd voor maandabonnementen en binnen 14 dagen vanaf factuurdatum voor jaarcontracten. 

Reeds betaalde abonnementsgelden voor perioden nadat opzegging intreedt worden door Visualsoft terugbetaald. Voor domeienregistraties geld geen abonnementgeld doch slecht een registratie vergoeding.

3.2 Prijzen zijn exclusief door de afnemer te maken telefoonkosten.

3.3 Visualsoft is gerechtigd elke afnemer zonder aankondiging of ingebrekestelling van het gebruik van het Visualsoft systeem af te sluiten, zodra afnemer jegens Visualsoft in verzuim is. Het abonnementsgeld blijft gedurende die tijd verschuldigd.

3.4 ingeval van verzuim van afnemer maakt Visualsoft aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente + 2% vanaf de eerste verzuimdatum en op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.IV Duur en einde van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar. Opzegging geschiedt schriftelijk, telefonisch of via email  uiterlijk een kalendermaand voor het einde van een jaarabonnement. Bij niet opzegging binnen deze termijnen wordt het abonnement verlengd met de oorspronkelijke abonnementsduur. Email opzegging worden actief na bevestiging.


4.2 Visualsoft is gerechtigd elke overeenkomst met afnemer buitengerechtelijk te ontbinden in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele of onder bewindstelling van afnemer met ingang van de datum waarop deze omstandigheid intreedt.V Diensten van Visualsoft
5.1 Visualsoft draagt zorg voor de beschikbaarheid van het Visualsoft systeem, waarbij zij er zich voor inspant om optimale beschikbaarheid te bieden, Visualsoft garandeert niet dat de inbelpunten niet in gesprek zijn, dat de telefoonlijnen en/of andere verbindingen met Visualsoft en/of het internet op elk moment optimaal gebruik en toegang bieden, omdat de gebruiksmogelijkheden afhankelijk zijn van externe factoren zoals diensten/leveringen toeleveraars en de feitelijke belasting van de bestaande capaciteiten op bepaalde momenten,VI Aansprakelijkheid
6.1 Visualsoft is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de door de gebruikers in het systeem van Visualsoft ingebrachte gegevens.

6.2 Visualsoft is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

6.3 Visualsoft is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door afnemers, hulppersonen en/of hulpzaken.

6.4 De afnemer vrijwaart Visualsoft tegen aanspraken van derden ontstaan tengevolge van schadetoebrengende factoren waarvoor gebruik aansprakelijk is.VII Verplichtingen afnemer
7.1 De afnemer is gebonden de systemen van Visualsoft niet te beschadigen en start geen processen/programma’s op de computers van Visualsoft, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige internet gebruikers hindert. Het is de afnemer niet toegestaan om processen te laten lopen als er geen directe verbinding met het systeem is.

7.2 Visualsoft is gerechtigd om schade aan Visualsoft of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met enige verplichting van de afnemer op de desbetreffende afnemers te verhalen.

7.3 Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de afnemer ter beschikking gestelde diskruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde,  de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen met name de volgende handelingen en gedragingen:

-het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) en het anderszins handelen in strijd met de intellectuele (eigendoms) rechten van derden;

-het verspreiden van kinderpornografie;

-seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

-het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet (hierna te noemen “hacken”) waarbij de abonnee enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

7.4 Visualsoft is bevoegd de aan de afnemer verstrekte aansluiting voor gebruik van de Visualsoft systemen buiten gebruik te stellen wanneer deze afnemer volledig of gedeeltelijk handelt in strijd met zijn contractuele verplichtingen totdat de abonnee aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voldaan heeft.

7.5 De verplichting tot betaling van het abonnementsgeld gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.

7.6 indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de afnemer die handelt in strijd met enige contractuele verplichting dit rechtvaardigt, heeft Visualsoft het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.VIII Beheer van de Visualsoft systemen

8.1 Visualsoft is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Visualsoft systemen(tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud van die systemen.

8.2 Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke door Visualsoft te verrichten aanpassingen en/of verbeteringen van haar systemen.

8.3 Voorts is Visualsoft gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers van Visualsoft en in de login-procedure.IX Verplichtingen van de afnemer
9.1 Het is de afnemer niet toegestaan zijn rechten jegens Visualsoft aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen, tenzij Visualsoft hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

9.2 Een gebruiksrecht is persoonlijk. Het is de afnemer niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn gebruiksrecht en/of andere uit overeenkomst voortvloeiende rechten. Zodra meerdere personen zich tegelijkertijd door middel van dezelfde username en hetzelfde password toegang tot Visualsoft hebben verschaft, is Visualsoft gerechtigd de afnemer af te sluiten.

9.3 Visualsoft is gerechtigd de afnemer de toegang tot Visualsoft te ontzeggen indien de afnemer in een kalender-maand de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer met betrekking tot zijn homepage overschrijdt.

Visualsoft is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze toegangsontzegging.X Geschillen
10.1 Op alle uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

10.2 het door gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaard zijn van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de gelding van alle overige bepalingen onverlet.

10.3 De jurisdictie voor alle geschillen als bedoeld in art. 10.1 komt toe aan de rechter binnen het arrondissement Alkmaar.

 

Google AdSense